Σάββατο, 20 Ιούλ 2024
- Διαφήμιση -

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

στις

Σύμφωνα με τον Lee (2000), τα πλεονεκτήματα της χρήσης του CALL( Computer Assisted Language Learning) και του διαδικτύου για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών συνοψίζονται στα εξής: Δημιουργούνται κίνητρα για τη μάθηση, μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και μέσω του συνδυασμού της μάθησης με το παιχνίδι. Εξατομικεύεται η διαδικασία της μάθησης και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Η σχολική πραγματικότητα γίνεται συναρπαστική και ενδιαφέρουσα παρακινώντας τους μαθητές, ακόμη και τους πιο αδιάφορους, να εμπλακούν δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία. Η διδασκαλία εξατομικεύεται και γίνεται πιο διαδραστική με αποτέλεσμα να ικανοποιεί πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών. Αναδεικνύεται η αυτονομία του μαθητή, η εμπιστοσύνη που τρέφουν στον εαυτό τους, βελτιώνεται η αυτοεικόνα τους και ενισχύονται οι δείκτες επιτυχίας τους. Μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, του εκπαιδευτικού λογισμικού και των τεχνολογικών μέσων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κάτι οικείο από την καθημερινότητά τους: την τεχνολογία. Αυτό μειώνει το άγχος τους και τον φόβο για τις επιδόσεις τους και τους επιτρέπει να συμμετέχουν και να εκφράζονται πιο ελεύθερα μέσα από blogs ή λογισμικά εικονικής πραγματικότητας, όπως για παράδειγμα το Second Life2. Με αυτό τον τρόπο και οι πιο διστακτικοί μαθητές που πιθανόν να μειονεκτούν και να παραγκωνίζονται στο περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης, τώρα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Μέσω της χρήσης του παγκόσμιου ιστού, αναπτύσσεται η βιωματική μάθηση και οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ανθρώπινη εμπειρία, ανταλλάσσοντας γνώση με άλλους χρήστες. Δημιουργείται πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό μελέτης, κείμενα στα οποία οι μαθητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση, ανά πάσα ώρα. Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακά λεξικά, ψηφιακές εφημερίδες και περιοδικά και να εξασκηθούν με αυτόν τον τρόπο σε όλα τα κειμενικά είδη και σε όλες τις δεξιότητες ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο, τα ειδικά ενδιαφέροντά τους καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός μέσα από το εκάστοτε διδακτικό σενάριο. Εμπλουτίζονται οι πηγές πληροφόρησης των μαθητών. Δεν βασίζονται πια μόνο στο βιβλίο τους και στον εκπαιδευτικό της τάξης, αλλά καλούνται να ανακαλύψουν εκατοντάδες πηγές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα την προώθηση της διαθεματικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Τονίζεται ο κοινωνικός ρόλος της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Οι μαθητές αισθάνονται πολίτες του κόσμου και επικοινωνούν σε παγκόσμια κλίμακα. Τόσο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση γραπτού λόγου σε ποικιλία περιστάσεων είτε με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας είτε με παιδιά από άλλες χώρες στη κοινή γλώσσα- στόχο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το αίσθημα της διαπολιτισμικότητας καθώς και η συνειδητοποίηση μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας , στόχοι που θέτει το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Σύμφωνα με τη Δημητρακοπούλου (2002), οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του διαδικτύου που παρουσιάζονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι οι εξής:

  • Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα συζήτησης
  • Δυνατότητα δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή
  • Δυνατότητα από κοινού εργασίας με μαθητές σε άλλη τάξη
  • Συνεργατικές δραστηριότητες: αυτό το είδος δραστηριότητας απαιτεί την ταυτόχρονη επικοινωνία καθώς και την ταυτόχρονη εργασία μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα επίσης με την Πάνου- Παπαθεοδώρου (2011), οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως μέσο αναζήτησης γνώσης και πληροφορίας, ως μέσο εμπλουτισμού της διδασκαλίας, επικοινωνίας, συνεργασίας και προσωπικής, επιστημονικής και επαγγελματικής έκφρασης. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την αυθεντική χρήση της γλώσσας-στόχου και παράλληλα βρίσκει «νόημα» στη μαθησιακή δραστηριότητα που καλείται να κάνει. Δρα αυτόνομα και αποτελεσματικότερα ως πρωταγωνιστής της διδακτικής πράξης (Βοσνιάδου, 2006) και αντιλαμβάνεται την καθοριστική του συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης, αφού με τη βοήθεια των ΤΠΕ έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τυχόν παρανοήσεις, δυσνόητα σημεία ή λάθη, καθώς και να ανακαλύψει ο ίδιος με κριτική σκέψη τη σημαντική πληροφορία και να την απομονώσει μέσα στην πληθώρα των προσφερόμενων· να συμμετάσχει ενεργά και να συν- διαμορφώσει την μαθησιακή διαδικασία. Η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα (ESL) αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως συζητημένα θέματα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση ΤΠΕ βελτιώνει την εκπαίδευση και παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση (Yunus, Salehi & Chenzi, 2012).

- Διαφήμιση -

Ο ρόλος, λοιπόν, των γονέων στο διάβασμα των παιδιών είναι πολύτιμος, ειδικά όταν πρόκειται για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Κάθε παιδί έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα και αυτό είναι ένα σημείο που τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους. Ο ρυθμός αφομοίωσης της ύλης των μαθημάτων δεν είναι ίδιος για όλους, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία, τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ακόμα και τον τρόπο διδασκαλίας του φροντιστηρίου.

Συμβουλευτείτε τη δασκάλα Αγγλικών των παιδιών σας για τον τρόπο που μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς ως γονείς αποτελεσματικά στη σωστή μελέτη της νέας γλώσσας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που θα σας εκπλήξουν με τα αποτελέσματα που θα φέρουν!

- Διαφήμιση -
Χρύσω Χριστοδουλίδου Μιχαήλ
Χρύσω Χριστοδουλίδου Μιχαήλ
BA English Language & Literature, Aristotle University, English Department, Thessaloniki, Greece. Pgd Teaching Young Learners, Aristotle University, English Department, Thessaloniki, Greece. MA Computer Assisted Language Learning (CALL), Cyprus University of Technology (Tepak)_Current student on final research.